Domingo, 22 de Julio de 2012
CD de Zaia Ginoza Son 2012

Se eligieron a las autoridades de Ginoza Sonjin Kai para este 2012. Presidente, Shinzato Andrea de Miyai; vicepresidente, Shimabukuro Alejandro; secretario, Shinzato Daniel; prosecretario, Nagahama Germán; tesorero, Nakama Eduardo; protesorero, Yagi Leonardo; vocales: Shinzato Juan, Igei Erica, Shimabukuro Claudio, Konishi Javier, Higa Celeste, Shinzato Mariana, Shinzato Daniela, Yagi Senryu, Gushiken Luis, Simizu Marina, Shinzato Marcela (Yoshimura), Nakama Patricia, Shinzato Andrea (Cabas), Shinzato Gabriela. Delegado ante COA: Shinzato Mariana; representante ante COA: Masanari Shinzato.