Viernes, 30 de Abril de 2021
Fukuoka Ken, nueva autoridades

Luego de haberse celebrado la asamblea de Fukuoka Kenjin Kai, se eligió a la comisión directiva para el período 2021 – 2022: presidente, Sugino Kiyoshi; vicepresidente, Tsuru Antonio; secretaria, Takara Paula Mariela; vicesecretario, Matsushita Martin; tesorero, Yamamoto José; protesorero, Sugino Sergio; vocales, Yamamoto Francisco, Tsuru Alberto, Taniguchi Patricia, Shiiba Shigeru, Arase Haruyuki, Yuasa Fakundo, Eguchi Masumitsu, Funakoshi Katya, Tomihisa Malta, Nakachi Karina; asesores, Noriko Fujita y Néstor Otsuka; auditores, Minoru Harada y Hiroshi Tsuru.